Çin toxumyeyəni - (Callosobruchus chinensis Linnaeus, 1758)