Qərənfildə fialoforoz solma - (Phialophora cinerescens Wollenweber)